Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Plán zimní údržbyí»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se budou konat na území České republiky ve dvou dnech:

V pátek 20. října  2017 se bude hlasovat v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin.

V sobotu 21. října 2017 se bude hlasovat v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování

Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017, dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno!!

Hlasování bude v MČ Brno – Maloměřice a Obřany probíhat ve čtyřech volebních okrscích a to:

I., okrsek č. 15001 – mateřská škola Cihelní 1a, Obřany - tento volební okrsek je určen pro obyvatele ulic: Fantova, Fryčajova 40 do konce, Na Sedláku, Panská lícha , Výpustky a voliči s bydlištěm na chatách s ev. č. 48, 75, 129, 257, 275, 279, 331, 334, 518, 523, 527.

II., okrsek č.15002 – mateřská škola Cihelní 1a, Obřany - voliči z ulic: Bílovická, Břehová, Cihelní, Falhauberova , Fryčajova 5 – 37, Hlaváčova, Hradiska, Kmochova, Liští, Mlýnské nábřeží, Řádky, U Splavu, Újezdy, Zázmolí, Zlatníky a voliči s bydlištěm na chatách s ev. č. 304, 312, 468, 480, 529.

III., okrsek č.15003 – základní škola Hamry 12, Maloměřice - voliči z ulic: Babická, Cacovice, Čtvery Hony, Franzova 74 - 125, Hádecká, Hády, Hamry, Hrubinky, Jarní, Krasová, Kulkova lichá, Kulkova 14 do konce sudá, Obřanská, Olší, Podzimní, Proškovo náměstí, Rázusova, Říční, Selská, 89 - 116, Slaměníkova, Švestková, Vřesová, Zimní a voliči s bydlištěm na chatách s ev.č. 83, 89, 104, 107, 150, 223, 249.

IV., okrsek č.15004 – základní škola Hamry 12, Maloměřice - voliči z ulic: Baarovo nábřeží, Borky, Dolnopolní, Franzova 3 - 73, Karlova, Mateří, Plíže, Sady, Selská 1 - 88, Světlá, Švábenského, Těsná, Vrbí

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, má možnost požádat o vydání voličského průkazu na ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno:

  • písemně  do 13. října 2017 (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky)

  • osobně v úřední dny do 18. října 2017 do 16:00 (v tomto případě není písemná žádost vyžadována)

Voličské průkazy jsou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17. října 2017. V případě ztráty nebo poškození je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební místnost

Voliči, kteří se nemůžou zúčastnit voleb ve volební místnosti z důvodu stáří nebo nemoci, mohou požádat o umožnění účasti na volbách mimo volební místnost. V takovém případě vyšle komise k voliči v druhý den voleb po 10 hodině dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O tuto službu lze požádat buď před volbami na tel.: 545 423 938, 545 423 939 (odbor vnitřních věcí - ÚMČ) a ve dny voleb na tel.: 545 423 982 nebo přímo ve volebním okrsku.

Odbor vnitřních věcí - ÚMČ